Artikel 1. Object van deze overeenkomst.
Deze voorwaarden hebben betrekking op de verhuur en verkoop van de in de overeenkomst genoemde goederen, met de daarbij vermelde accessoires welke is gesloten tussen enerzijds Douwie Entertainment hierna te noemen verhuurder en anderzijds een in de overeenkomst met name genoemde natuurlijke- of rechtspersoon, verder te noemen huurder.

Artikel 2. Kredietwaardigheid.
Elke met de verhuurder aangegane overeenkomst bevat de ontbindende voorwaarde dat de verhuurder van voldoende kredietwaardigheid van de huurder zal blijken, zulks uitsluitend te zijner beoordeling.

Artikel 3. Duur van de overeenkomst.
3.1. De overeenkomst is gesloten voor de duur die in de overeenkomst is vermeld.
3.2. Bij het vaststellen van de tijdsduur van het verhuurcontract, geldt een gedeelte van een dag als een gehele dag.

Artikel 4 Prijzen:
Alle prijzen voor de verhuur op deze website zijn inclusief 21% BTW en exclusief reiskosten. Voor het entertainment zijn de prijzen exclusief 9% BTW en 7% Buma, prijswijzigingen voorbehouden. Genoemde kortingen of aanbiedingen gelden niet voor feestdagen.

Artikel 5 Reservering:
Activiteiten kunt u telefonisch, per e-mail of via onze website bestellen. U ontvangt na reservering een orderbevestiging via de mail. Deze orderbevestiging kan afwijken van het besprokene, controleer daarom de gegevens zorgvuldig. Wanneer u de orderbevestiging heeft ontvangen bent u akkoord gegaan met onze algemene voorwaarden via offerte of via reserveringen via de website. Akkoord via de e-mail of whatsapp geldt ook als een bindende afspraak.

Artikel 6 Borg
Per verhuurd artikel berekenen wij een borg van € 50,- die bij ophalen contant dient te worden voldaan. Wanneer u de materialen schoon, onbeschadigd en netjes terug brengt retourneren wij u de volledige borg.

Artikel 7 Betalingsregeling:

·           Artiesten, Entertainment dient uiterlijk 14 dagen vooraf volledig voldaan te zijn.

·           Wij vragen een vooruitbetaling van 50%  vanaf € 1000,- inclusief BTW of meer.

·           Dit bedrag dient uiterlijk 14 dagen voor aanvang activiteit voldaan te zijn.

·           De overige 50% kunt u als volgt betalen:

·         Contant, voor aanvang van de activiteit, op de dag van de activiteit.

·         Bank. In dit geval dient het bedrag uiterlijk 14 dagen na aanvang van de activiteit gestort te zijn.

 

Artikel 8 Annulering:
Indien de order na sluiten van de overeenkomst wordt geannuleerd, worden annuleringskosten in rekening gebracht:

Datum waarop geannuleerd wordt:
                                                                                                    Annuleringskosten
Ligt meer dan 56 dagen voor datum aanvang evenement                                                                        10% van het orderbedrag
Ligt tussen 28 en 56 dagen voor datum aanvang evenement                                                                 25% van het orderbedrag
Annulering ligt tussen de 7 en 28 dagen voor datum aanvang evenement                                          50%  van het orderbedrag
Annuleringsdatum is minder 7 dagen voor datum aanvang evenement                                               90% van het orderbedrag
Annuleringsdatum binnen 24 uur voor aanvang evenement                                                               100% van het orderbedrag

In overleg kan de opdracht naar een andere datum verplaatst worden onder voorbehoud van beschikbaarheid van onze artiesten en materialen. De annuleringsregeling is dan niet van toepassing.

Artikel 9 Gebruiksvoorwaarden:
Douwie Entertainment stelt zich niet aansprakelijk voor schade en/of letsel door de gehuurde materialen vanaf het moment van bezorgen/afhalen en het moment van ophalen/terugbrengen. De gehuurde materialen zijn door ons niet verzekerd.
Indien is afgesproken dat de huurder de materialen ophaalt en retourneert, dient huurder de materialen onbeschadigd, schoon en netjes te retourneren. Kosten voor herstellen van ontstane schade als gevolg van onjuist gebruik of onvoorziene omstandigheden tijdens gebruik zullen worden verhaald op de huurder. Wanneer de materialen niet zijn schoongemaakt of zodanig zijn ingepakt, zal de betaalde borg niet worden geretourneerd als compensatie voor te maken kosten voor schoonmaken en inpakken.

Artikel 10 Bezorg-, ophaal-, transport- en reiskosten:
Indien de verhuurder zich jegens de huurder heeft verplicht de gehuurde goederen aan de huurder te bezorgen, zal de verhuurder er naar streven zich zo nauwkeurig mogelijk aan de overeengekomen leveringstermijn te houden. Verhuurder brengt bezorg- en ophaalkosten voor de kilometers gereden vanaf Dedemsvaart tot het afleveradres en vice versa. Onze reiskosten bedragen € 0,28 per gereden kilometer. Externe diensten en of producten die wij moeten inhuren kunnen afwijken van dit tarief.

Binnen Dedemsvaart rekenen wij geen reiskosten. Wij gaan ervan uit dat onze bezorgers wanneer nodig, geholpen worden met het in en uitladen van de materialen. Onvoorziene wachttijden van het personeel worden in rekening gebracht van € 25,- per persoon per uur exclusief 21% BTW. Indien de afleverlocatie niet per auto te bereiken is, dient dit vooraf gemeld te worden. In overleg worden de eventuele extra’s voor het bezorgen in rekening gebracht.

Artikel 11. Medewerkers van de verhuurder.
Indien de huurder bij het laden en/of lossen en/of andere werkzaamheden, zoals onder anderen de bediening van het verhuurde, gebruikt maakt van de diensten van werknemers van de verhuurder waarvoor een vergoeding in rekening zal worden gebracht, dan worden deze werknemers geacht deze werkzaamheden uit te voeren in ondergeschiktheid aan en onder verantwoordelijkheid van de verhuurder en is de verhuurder derhalve tegenover de huurder aansprakelijk.

Artikel 12. Vereisten locatie
Tijdens het opbouwen/afbreken/bezorgen en ophalen gaan wij ervan uit dat;

Ø  Een contactpersoon namens de organisatie aanwezig en beschikbaar is.

Ø  Er voldoende stroom beschikbaar is en niet verder dan 25 meter vanaf onze materialen.

Ø  Onze transportmiddelen op de plaats van bestemming kunnen komen.

 

Artikel 13. Reclame en controle op goede staat van de goederen.
10.1. De huurder is verplicht terstond na de (op)levering van het werk en/of de goederen, deze grondig te inspecteren op gebreken dan wel het verwachtingspatroon daarvan. Indien het een of ander onjuist mocht zijn dient de huurder de verhuurder terstond schriftelijk op de hoogte te brengen. Indien de huurder niet onverwijld (uiterlijk binnen 24 uur) na de dag van (op)levering de verhuurder wijst op gebreken, die bij grondig onderzoek konden worden opgemerkt, dan wordt opdrachtgever geacht met de staat waarin het gehuurde is geleverd of opgeleverd, in te stemmen en vervalt ieder recht op reclame.
10.2. De verhuurder dient in staat te worden gesteld ingediende reclames te controleren. Bij overeenstemming zal een schriftelijke verklaring worden opgesteld die door beide partijen dient te worden ondertekend.
10.3. Indien de reclame naar het oordeel van de verhuurder juist is, zal de verhuurder hetzij een billijke schadevergoeding betalen tot ten hoogste de factuurwaarde van de verhuurde goederen, hetzij de verhuurde goederen gratis vervangen na terugzending daarvan in de originele toestand.

Artikel 14. Verplichtingen huurder.
11.1. De huurder is verplicht de gehuurde goederen slechts overeenkomstig de bepaling van deze overeenkomst te gebruiken en in het bijzonder om;
a. De gehuurde goederen overeenkomstig de bediening- en overige voorschriften o.a. ten aanzien van toezicht, die aan huurder bij aflevering van de goederen zijn medegedeeld en/of overhandigd, te behandelen;
b. Geen veranderingen aan de gehuurde goederen aan te brengen;
c. De verhuurder ten allen tijde toegang tot de gehuurde goederen te verschaffen;
d. Aanspraken van derden op de gehuurde goederen af te wijzen en de verhuurder te vrijwaren;
e. Onderverhuur en beschikbaarstelling aan derden is niet toegestaan.
11.2. De huurder dient voor eigen rekening en risico over de volgende zaken te beschikken:
a. De voor het gehuurde benodigde goedkeuringen (zoals vergunningen, ontheffingen en beschikkingen enz.);
b. Het terrein c.q. de ruimte waar het gehuurde dient te worden geplaatst;
c. Voldoende gelegenheid voor aanvoer, opslag en/of afvoer van gehuurde;
d. Aansluitmogelijkheden voor elektrische machines, verlichting, verwarming, gas, perslucht, water en andere voor de uitvoering van het gehuurde benodigde energie;
e. Wanneer de gehuurde producten ‘s nachts buiten blijven liggen is dit op risico van de huurder.

Artikel 15. Veiligheid.
12.1. Veiligheid is een zaak van de huurder zelf, doch indien verhuurder het verhuurde met bemanning verhuurd, dan zal verhuurder op de locatie zelf de nodige veiligheidsmaatregelen nemen ter bescherming van de gebruikers en de verhuurde materialen.
12.2. Indien verhuurder deze veiligheidsmaatregelen om wat voor redenen dan ook niet kan uitvoeren of handhaven, is verhuurder gerechtigd de verdere uitvoering van de overeenkomst te weigeren en de kosten verbonden aan deze gemotiveerde weigering aan de huurder in rekening te brengen.

Artikel 16. Verzekering.
De huurder draagt het volle risico en verantwoordelijkheid van de gehuurde goederen gedurende de tijd dat deze ter beschikking van de huurder zijn gesteld en de huurder zal daartoe de goederen zo nodig verzekeren en verzekerd houden tegen schade door molest, verlies, diefstal, beschadiging, etc., o.a. ten gevolge van brand.

Artikel 17. Schade en gebreken.

14.1. De huurder is verplicht elke schade en elk gebrek aan het gehuurde onmiddellijk aan de verhuurder te melden. Zonder toestemming van de verhuurder mag de huurder niet tot reparatie overgaan. Veranderingen en/of reparatie aan de gehuurde goederen zal de verhuurder slechts in zijn eigen, of in een door hem aangewezen, werkplaats aanbrengen c.q. verrichten.
14.2. Indien het gebrek of de schade aan de gehuurde goederen buiten schuld van de huurder is ontstaan, heeft huurder het recht op vervanging van de betreffende goederen gedurende de verdere duur van de overeenkomst mits het voorradig is. Huurder heeft geen recht op vervanging van de goederen wanneer deze zich niet op de afgesproken afleverlocatie bevinden. De verhuurder is op geen enkele wijze verplicht om beschadigde artikelen en/of apparaten terug te nemen tegen terugbetaling van de huursom of voor ruiling te accepteren.
14.3. Indien reparaties noodzakelijk zijn ten gevolge van onvakkundige behandeling, reparaties door derden, het gebruik van ongeschikte accessoires of enig andere oorzaak die niet als normale slijtage kan worden beschouwd, dan worden de kosten daarvan afzonderlijk en extra aan de huurder in rekening gebracht.

Artikel 18. Aansprakelijkheid.
15.1. Voor schade die de huurder aan derden direct of indirect ingevolge het gebruik van de gehuurde goederen veroorzaakt, is de verhuurder in beginsel niet aansprakelijk. Huurder zal de verhuurder ter zake voor alle aanspraken van derden vrijwaren.
15.2. De huurder is zelf aansprakelijk voor alle lasten, belastingen en boetes die voorvloeien uit het gebruik van het verhuurde door hem dan wel door derden.

Artikel 19. Mededelingsverplichtingen huurder.
15.1. Huurder dient de verhuurder onverwijld in te lichten indien beslag wordt gelegd op huurder zijn roerende of onroerende goederen, op de in de overeenkomst genoemde gehuurde goederen of indien op enige andere wijze de eigendomsrechten van de verhuurder dreigen te worden geschaad. Hetzelfde geldt in geval van faillissement van de huurder, indien huurder surseance van betaling aanvraagt of zijn betaling om andere reden heeft gestaakt.
15.2. Wanneer zich een geval voordoet zoals in het voorgaande lid van dit artikel bedoeld, is de huurder verplicht om de beslagleggende deurwaarder, de curator of bewindvoerder onverwijld inzage te geven in de onderhavige overeenkomst.

Artikel 20. Vervanging.
Indien huurder, om welke reden dan ook, niet in staat is de gehuurde goederen aan de verhuurder terug te (laten) bezorgen, dient huurder aan de verhuurder een door verhuurder te bepalen schadevergoeding te betalen, ter grootte van de vervangingswaarde van de gehuurde goederen.

Artikel 21. Wijzigingen.

Wijzigingen en aanvullingen van de overeenkomst zijn slechts geldig indien schriftelijk overeengekomen. Mondelinge nevenafspraken, ook als zij voor de afsluiting van deze overeenkomst zijn gemaakt, zijn niet geldig voor zover zij met de bovenstaande bepalingen in strijd zijn.

Artikel 22. Niet nakomen betalingsverplichtingen huurder
21.1. De verhuurder is gerechtigd indien de betaling van het verschuldigde niet binnen de gestelde termijn door hem is ontvangen, aan de opdrachtgever een rente ad. 1,25% per maand te berekenen, gerekend vanaf de datum van de activiteit
21.2. Verhuurder is voorts gerechtigd, buiten de hoofdsom en rente om van de opdrachtgever alle kosten, zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke, door de niet betaling veroorzaakt te vorderen, waaronder begrepen de kosten van advocaat, procureur, gerechtsdeurwaarder en incassobureau.
21.3 De buitengerechtelijke kosten bedragen 15% van de hoofdsom vermeerderd met rente, met een minimum van € 75,00 + € 35,- administratiekosten. Tevens worden de buitengerechtelijke kosten verhoogd met alle kosten voor juridisch advies en bijstand. Uit het enkele feit dat verhuurder zich heeft verzekerd van hulp van een derde blijkt de grootte en de gehoudenheid tot betaling van de buitengerechtelijke kosten.

Artikel 23. Toepasselijk recht.
Op alle door de verhuurder gesloten overeenkomsten en/of verrichte handelingen is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing; deze overeenkomsten en/of handelingen worden geacht in Nederland te zijn gesloten, respectievelijk verricht.

 

Artikel 24. Geschillen.
Alle geschillen voortvloeiende uit de tussen partijen gesloten overeenkomsten, daaronder begrepen de enkele invordering van het verschuldigde, zullen voor de Burgerlijke Rechter van de vestigingsplaats van de verhuurder, indien deze dit wenst, aanhangig worden gemaakt voor zover de Burgerlijke Rechter daartoe wettelijk bevoegd is.